Reglement ter ondersteuning van
Jazz gerelateerde evenementen
in de Druivenstreek

Artikel 1 – Doel
Binnen de perken van de daartoe voorziene middelen toekennen van financiële ondersteuning voor het stimuleren van Jazz evenementen en podiumkansen van Jazz talent.

Art. 2 – Begunstigden
De subsidie kan toegekend worden aan alle initiatiefnemers die podiumkansen creëren voor Jazz talent (vzw’s, feitelijke verenigingen, samenwerkingsverbanden, uitbaters van publieke plaatsen, … hierna “organisator” genoemd), met uitzondering van de Cultuur- en Gemeenschapscentra uit de Druivenstreek.

Art. 3 – Voorwaarden
§ 1 – Enkel de programmatie van activiteiten die vallen onder het genre Jazz worden weerhouden.
§ 2 – Door de subsidie aan te vragen, engageert de organisator zich om het evenement kwalitatief te omkaderen, zowel voor de artiest als voor het publiek.
§ 3 – De organisator organiseert het evenement op het grondgebied van Overijse, Hoeilaart of Tervuren.
§ 4 – De activiteit moet publiek toegankelijk zijn. (Privé optredens en dergelijke worden uitgesloten.)
§ 4 – Elke organisator kan maximaal 3 keer per kalenderjaar een aanvraag doen voor een subsidie.
§ 5 – Uitgesloten voor subsidiëring zijn evenementen waarop de organisator zijn eigen act programmeert
§ 6 – De organisator vermeldt op alle communicatie en promomateriaal het logo van Jazz met Pit.
§ 7 – De organisator stelt voor het gesubsidieerde evenement minimum 2 vrijkaarten ter beschikking voor leden van de stuurgroep Jazz met Pit.
§ 8 – De organisator geeft de goedkeuring om het evenement te promoten via de kanalen van Jazz met Pit.(Website, nieuwsbrief, strooibrief, affiches, …)
§ 9 – De organisator plaatst een banner van Jazz met Pit op het podium tijdens het optreden.

Art. 4 – De toelage
§ 1 De toelage bedraagt hoogstens 50% van de subsidieerbare kosten, met een maximum van 300 euro per aanvraag/evenement.
§ 2 De enige subsidieerbare kosten zijn:
de artistieke kosten: het artistieke budget, opgesplitst per act
de productiekosten (o.a. licht, geluid, podium, zaal, catering artiesten, Sabam, …)
de promotie- en communicatiekosten.
§ 3 De begroting m.b.t. het evenement moet een volledig zicht geven op alle inkomsten en uitgaven. De subsidieerbare kosten moeten volledig en transparant uitgewerkt zijn in de ingediende begroting. Inkomsten en uitgaven voor drank en voeding moeten niet mee worden opgenomen in de begroting.

Art. 5 – De procedure
Stap 1: Er moet een aanvraag worden ingediend bij GC de Bosuil / Jazz met Pit, Witherendreef 1, 3090 Overijse of via info@jazzmetpit.be:
voor 1 november voor evenementen in de periode januari tot juni.
voor 1 mei voor evenementen in de periode juli tot december.
Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1. een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier
2. een beknopte begroting met alle voorziene inkomsten en uitgaven

Stap 2: De stuurgroep Jazz met Pit beoordeelt alle aanvragen op ontvankelijkheid en kwaliteit, en kent al dan niet een bedrag toe. De stuurgroep is soeverein in zijn beslissingsrecht, en het oordeel is ontegensprekelijk.

Stap 3: De stuurgroep deelt zijn beoordeling en al dan niet het toegekende bedrag mee, respectievelijk tegen einde december of einde juni.

Stap 4: Ten laatste op 31 december van het jaar waarin de activiteit heeft plaats gevonden moet een bondig, correct en waarheidsgetrouw financieel verslag worden doorgestuurd naar GC de Bosuil/Jazz met Pit, Witherendreef 1, 3090 Overijse of via info@jazzmetpit.be.

Stap 5: Het toegekende bedrag wordt overgemaakt door MuziekMozaïek vzw.

Opgelet:
Bij het niet naleven van de voorwaarden, of bij onduidelijkheden in het financiële verslag, behoudt de werkgroep Jazz met pit zich het voorrecht het toegekende bedrag aan te passen/te schrappen.